Notmast als Ersatz für Smilde

Heute ist der 17.11.2011 und die Entscheidung über einen Notmast im Nordosten der Niederlande scheint klar zu sein: der Minister van Economische Zaken en Innovatie Maxime Verhagen möchte in der Nähe des im Juli eingestürzten Fernsehturms in Hoogersmilde einen 200 Meter hohen Masten aufstellen lassen. Das hat er in einem Brief an die Tweede Kamer geschrieben. Ende November/Anfang Dezember sollen die Vorbereitungen abgeschlossen sein, der Bau kann dann beginnen. Mitte März kann der Notmast dann in Betrieb gehen, es sollen die alten Smilde- Frequenzen genutzt werden. Auf www.mediamagazin.nl ist der Brief des Ministers nachzulesen:

Oplossing voor ontvangstproblemen in Noord-Nederland

Geachte Voorzitter, Naar aanleiding van de aanhoudende ontvangstproblemen met radiozenders in delen van Noord-Nederland is tijdens het VAO Telecom van 27 oktober jl. door de leden Van Toorenburg (CDA) en Schaart (VVD) hierover een motie ingediend (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 24095 nr. 297). Met deze motie wordt de regering verzocht de mogelijkheden voor verbetering van de ontvangst te onderzoeken en te voorzien van een plan van aanpak, waarbij in elk geval de beschikbare restfrequenties en de mogelijkheid van tijdelijke plaatsing van een noodmast van circa 200 meter lengte betrokken dienen te worden. In deze brief informeer ik u over de wijze waarop ik uitvoering heb gegeven aan deze motie en ga ik in op de onderzochte alternatieven, de voorgestelde oplossing en het daarbij behorend tijdspad. Achtergrond De ontvangstproblemen in Noord-Nederland hebben van begin af aan mijn aandacht. Direct na de instorting van de zendmast te Hoogersmilde heb ik een overleg ingesteld tuss en Agentschap Telecom en de zenderexploitanten waarbinnen het herstelproces wordt gefaciliteerd zonder daarbij in de bestaande verantwoordelijkheden van marktpartijen te treden. Ik heb uw Kamer over de inspanningen die zijn gepleegd, geïnformeerd tijdens het algemeen overleg van 15 september jl. respectievelijk 27 oktober jl. alsook in antwoord op vragen (van 20 oktober 2011) gesteld door de leden Miltenburg en Schaart over de situatie in Noord-Nederland. Deze inspanningen waren de inzet van vrije frequenties, het plaatsen van een noodmast en het tijdelijk beschikbaar stellen van frequenties uit het nog niet verdeelde kavel A7. Hierdoor is de situatie aanzienlijk verbeterd maar is het gewenste niveau van vóór 15 juli jl. nog niet binnen bereik. Op grond van de beschikbare informatie en onderzoek van het Agentschap Telecom is gebleken dat er sprake is van verzorgingstekorten in delen van Zuid-Drenthe, Noord-Overijssel en Friesland. De instorting van het stalen gedeelte van de zendm ast te Hoogersmilde heeft een forse impact op de frequentieruimte. Volledig herstel van de situatie van vóór 15 juli kan niet anders dan via herbouw van de betonnen toren en terugbrengen van de oude zendmast in oorspronkelijke staat.

Voordat kan worden begonnen met de herplaatsing van de stalen mast, moet eerst de betonnen toren zijn hersteld. De herstelwerkzaamheden voor deze toren zijn in opdracht van eigenaar Alticom 1 oktober jl. gestart. Volgens de planning van opdrachtnemer BAM zal de betonnen toren medio februari 2012 volledig hersteld zijn. Voor het herstel van de zendmast is NOVEC opdrachtgever. Op 1 november jl. is NOVEC het herbouwtraject van de stalen mast gestart en zal dit naar verwachting van NOVEC op zijn vroegst oktober 2012 zijn afgerond. Oplossingsrichtingen Zonder aanvullende maatregelen treedt er in delen van Noord-Nederland tenminste een jaar lang geen verbetering van de situatie op. Ik vind dat een onwenselijke situatie. Deze periode is ook naar de mening van de direct belanghebbenden ­ te weten de vergunninghouders en zenderexploitanten ­ te lang. Daarom is door Agentschap Telecom en de zenderexploitanten naarstig gezocht naar verbetering van het bereik door het betrekken van alle besch ikbare restfrequenties in de voorstellen. Deze exercitie is medio oktober afgerond en bespreking van de uitkomsten met de betrokken omroepen heeft geleid tot het versterken van het inzicht, de noodzaak tot en de wil om samen te komen tot een hogere tijdelijke mast te Hoogersmilde. Daarnaast is afgesproken om een vervolgonderzoek naar de situatie in Noord-Overijssel voor de commerciële omroepen uit te voeren. Dit onderzoek wordt eind november afgerond. Op 27 oktober jl. is de mogelijkheid van de plaatsing van een 200 meter hoge mast nader verkend en besproken binnen het overleg tussen Agentschap Telecom, Publieke Omroep, regionale publieke omroep, commerciële omroepen en zenderexploitanten. Conclusie van deze bespreking was dat: partijen zich committeren aan de plaatsing van een 200 meter hoge mast nabij de toren van Hoogersmilde; Alticom bereid is gevonden om de daadwerkelijke bouw van de mast te coördineren. Dit gebeurt in goede afstemming met NOVEC in verband met de bouw van de definitieve mast op de betonnen toren van Hoogersmilde; Agentschap Telecom het overleg/proces faciliteert. Op 2 en 8 november jl. zijn constructieve vervolgbesprekingen gevoerd waarin zowel de technische als de contractuele aspecten zijn besproken. Partijen zien onderstaande vervolgstappen voor ogen: uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst (eind november / begin december gereed); na ondertekening van de overeenkomst starten met de daadwerkelijke bouw van de tijdelijke mast en waarna de antennesystemen kunnen worden gemonteerd; als alles volgens plan verloopt, is de inschatting dat medio maart de zendmast operationeel kan zijn.

Parallel aan dit proces zullen partijen met betrekking tot de inzet van de beschikbare restfrequenties de komende weken bepalen of en in welke mate zij hiervan gebruik willen maken totdat de tijdelijke mast in Hoogersmilde operationeel is. Agentschap Telecom onderzoekt vervolgens welke beschikbare restfrequenties eventueel nog nodig zijn in aanvulling op de tijdelijke hogere mast in Hoogersmilde. Dit onderzoek loopt tegelijkertijd met het uitwerken van de overeenkomst. Tot slot Partijen hebben zich gecommitteerd aan het uitwerken van een plan voor het tijdelijk plaatsen van een 200 meter hoge mast nabij de toren van Hoogersmilde. Het plaatsen van een mast is de verantwoordelijkheid van de marktpartijen zelf. De overheid zal binnen haar verantwoordelijkheid doen wat ze kan om de realisatie van de zendmast mogelijk te maken. Ik geef ondersteuning bij het vinden van een specifieke locatie in Hoogersmilde en het bepalen van de condities voor het plaatsen van een dergelijke mast. Ik za l mij ook inzetten voor een snelle beoordeling van de stoorpotentie van een dergelijke mast in de directe omgeving zodat de betreffende gemeente snel en verantwoord kan overgaan tot vergunningverlening. Zo is ook gehandeld in de situatie Assen in verband met de plaatsing van een noodmast. Ik ben verheugd dat alle partijen hun verantwoordelijkheid pakken, de handen ineen slaan en werken aan een gezamenlijke oplossing, die naar verwachting medio maart kan worden gerealiseerd. Het is mijn inzet om via Agentschap Telecom partijen te faciliteren om zo snel mogelijk tot een zo optimaal mogelijk herstel van het bereik te komen in afwachting van de bouw van de definitieve mast in Hoogersmilde. Met de gekozen oplossing wordt invulling gegeven aan de motie Van Toorenburg-Schaart. Ik zal u binnen vier weken nader informeren over de verdere voortgang.

(w.g.)

drs. M.J.M. Verhagen
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert